DC 1800 eco Mobile Vacuum 110v
101810

DC 1800 eco Mobile Vacuum 240v
101820

DC 1800  XL Mobile Vacuum 110v
101883

DC 1800  XL Mobile Vacuum 240v
101884

£820.00

£763.00
£920.00
£920.00

DC 1800 EX ATEX Mobile Vacuum 110v
114002

DC 1800 EX ATEX Mobile Vacuum 240v
114001

DC 2900c Mobile Vacuum 110v 120013

DC 2900c Mobile Vacuum 240v 120003

£2,100.00

£2,100.00

£1,100.00

£1,069.00

DC 2900c Mobile Vacuum 110v 120113 Autostart

DC 2900c Mobile Vacuum 240v 120103-1 Autostart

DC 2900a Mobile Vacuum 110v 121013

DC 2900a Mobile Vacuum 240v 121003

£1,337.00

£1,317.00

£1,244.00

£1,240.00

DC 2800 EX ATEX Mobile Vacuum 110v 114110

DC 2800 EX ATEX Mobile Vacuum 240v 114101

DC 3900c eco Mobile Vacuum 110v (with sack) 131501

DC 3900c eco Mobile Vacuum 240v (with sack) 131503

£1.260

£1.260

£2,055

£2,055

DC 3900a eco Mobile Vacuum 110v (with barrel) 132004

DC 3900a eco Mobile Vacuum 240v (with barrel) 132003

DC 3900c Twin eco Mobile Vacuum 132501

DC Tromb 400c Mobile Vacuum 110v 161501

£2,356

£2,356

£2,818

2,356.00

DC Tromb 400c Mobile Vacuum 240v 161503

DC Tromb 400a Mobile Vacuum 110v 162001

DC Tromb 400a Mobile Vacuum 240v 162003

DC Tromb 400L Mobile Vacuum 110v 161531

£2,270.00

£2,645.00

£2,562.00

£2,524.00

DC Tromb 400L Mobile Vacuum 240v 161533

DC 5900c 4 kW with bag Mobile Vacuum 119300

DC 5900c 9.2 kW P with bag Mobile Vacuum 119301

DC 5900c PTFE 4kw 3 Phase with bag Mobile Vacuum 119304

£2,436.00

£6,323.00

£10,679.00

£6,631.00

DC 5900a PTFE 4kw 3 Phase with bin Mobile Vacuum 119306

DC 5800 Turbo EX ATEX Mobile Vacuum 119312

DC 3800 TRS EX ATEX 117100

DC 3900c Turbo 2.5kW – 415v 133000

£6,323.00

£8,781.00

£2,965.00

£3,519.00

DC 3800i 2.5kW – 415v 13556a05k0

£3,574.00